خدمات بازرگانی

1سرمایه گذاری در پروژه های سودآور تجاری بلند مدت و میان مدت و مشارکت در سرمایه گذاری ها

2شبکه بازاریابی اینترتی داخلی و خارجی

3صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی بهمراه انجام کلیه امور بازرگانی مرتبط

4مزایدات و مناقصات

5مشاوره های مدیریتی و سرمایه گذاری
essaymoment